تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

نمودار SparkLine

این نمودار معمولا بدون محور یا مختصات است و نموداری مناسب برای نمایش روند می باشد (مثل قیمت بازار سهام).Sparkline ها را معمولا در داخل متن و جداول قرار می دهند.

به کمک Sparkline ها میتونیم روند اطلاعات رو در فضای کوچکی درون یک سلول رسم کنیم. در واقع Sparkline ها نمودارهای کوچکی هستند که داخل یک سلول رسم می شوند و به بیننده کمک می کنند تا درک بهتری از داده هایی در حال مشاهده داشته باشد

اطلاعات تکمیلی در ریپورتینگ سرویس اطلاعات تکمیلی در پاور بی آی ااطلاعات تکمیلی در کلیک سنس اطلاعات تکمیلی در کلیک ویو

SparkLine

پیاده سازی Trend Line با استفاده از R

در مطلب قبل در باره اهمیت زبان R توضیحاتی ارائه شد. در این بخش به توضیح نحوه پیاده سازی Trend line با استفاده از توابع geom_smooth و geom_point می پردازیم.

برای پیاده سازی این نمودار از مجموعه داده های مربوط به فروش الماس استفاده شده است.

library (ggplot2)
ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price))
    + geom_point() 
    + geom_smooth()

 

Trend Line

 

library (ggplot2)
ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) 
    + geom_point(alpha = 0.2) 
    + geom_smooth(aes(col = clarity), se = FALSE)