تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی Trend Line با استفاده از R

در مطلب قبل در باره اهمیت زبان R توضیحاتی ارائه شد. در این بخش به توضیح نحوه پیاده سازی Trend line با استفاده از توابع geom_smooth و geom_point می پردازیم.

برای پیاده سازی این نمودار از مجموعه داده های مربوط به فروش الماس استفاده شده است.

library (ggplot2)
ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price))
       + geom_point() 
       + geom_smooth()