تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

امکانات جدید پاوربی آی-دسامبر 2018

امکانات جدید پاور بی آی – دسامبر 2018

  • خاصیت راهنمایی برای هماهنگی اشیا بر روی صفحه
  • استفاده از امکانات ARC GIS
  • ایجاد Tab Order بین اشیا
  • ایجاد Tooltip برای دکمه ها
  • خاصیت Q & A
  • شکل نمایشی جدید برای DAX
  • Flow Graph Extension
  • ویرایش Icon های مربوط به Visual Interaction

پاوربی آی - دسامبر 2018

     

ابزار Power BI Helper

یکی از ابزاری های جالب برای مدیریت جداول در پاور بی آی ، ابزار Power BI Helper است از طریق این ابزار در صورتی که تعداد جداولی که بارگذاری کرده اید زیاد باشند و بخواهید آنهایی را که مهم نیستند نمایش ندهید می توانید از این ابزار استفاده کنید.

یکی از امکاناتی که در نسخه های بعدی منتشر می شود این است که هر جدول با چه جدولی در ارتباط است یا کدام فیلدها برای محاسبات قابل استفاده هستند.

این ابزار در ورژن اولیه قرار دارد در نسخه های بعد قاعدتا امکاناتی به آن اضافه می شود .

جزییات بیشتر و دانلود