تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی نمودار گانت چارت در کلیک ویو

به طور پیش فرض در کلیک ویو 13 چارت وجود دارد اما می توان از ترکیب چارت ها یا با استفاده از امکانات پیشرفته چارت ها ، چارت های دیگری را نیز پیاده سازی کرد

در مثالی که ارسال می شود از طریق  نمودار ستونی و از قسمت Bar Offset ما گانت چارت پیاده سازی کردیم

برای پیدا کردن فاصله زمان ها هم از تابع Interval استفاده کردیم

GanttChart.rar (150/72 kb)

پیاده سازی فرمول از پیش تعریف شده در کلیک ویو

آیا تا حالا خواسته اید که یکسری فرمول از پیش تعریف شده در دیتابیس را به صورت داینامیک روی چارت پیاده سازی کنید ، یعنی خود کاربر تصمیم بگیرید که چه بعدی و چه فرمولی در گزارشات نمایش داده شود .مثالی که ارسال می شود نحوه ی پیاده سازی آن را بیان می کند

FunctionDefine.rar (173/02 kb)