تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

Power BI

 

 

 

سرفصل و محتوای دوره جامع نرم افزار Power BI 

 

Power BI چیست؟

  Power BI یک مجموعه نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل کسب و کار است. این بسته نرم افزاری مملو از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نقطه نظر تحلیل گران می باشد . با نظارت بر کسب و کار خود به کمک داشبورد های مدیریتی غنی بر روی هر نوع دستگاه (موبایل کامپیوتر لپ‌تاپ تبلت ) به سرعت پاسخهایتان را دریافت می کنید. و به راحتی با دیگر ابزارهای شرکت مایکروسافت هم خوانی داشته و می توانید به سادگی در داخل خود نرم افزار Power BI کد بنویسید.

 

هدف دوره: طراحی و ساخت گزارشات Self Service BI از طریق نرم افزار Power BI و همچنین پابلیش گزارشات و نمایش در SQL Server Reporting Servcie

 

پیش نیاز دوره ی Power BI : آشنایی با مفاهیم پایه ای BI و سیستم های تصمیم گیری DSS  .

 

سرفصل های دوره Power BI :

 

(3ساعت) Quick Start Power BI Service


  (5 ساعت) Getting and Transforming Data with Power BI Desktop

 (3 ساعت) Modeling with Power BI

Introduction to Modeling

Setup and Manage Relationships

Cardinality and Cross Filtering

Default Summarization & Sort by

Creating Calculated Columns

Creating Measures

Recap and What's Next

 

(7 ساعت)  Power BI Desktop Visualisations

Creating Visualisations

Color Formatting

Setting Sort Order

Scatter & Bubble Charts & Play Axis

Tooltips

Slicers & Timeline Slicers

Cross Filtering and Highlighting

Visual, Page and Report Level Filters

Drill Down/Up

Hierarchies

Reference/Constant Lines

Tables, Matrices & Conditional Formatting

KPI's, Cards & Gauges

Map Visualizations

Custom Visuals

Managing and Arranging

Recap and What's Next

 

 (2 ساعت) Power BI Service Visualisation Tools

Introduction     

Standalone Tiles

Data Driven Alerts

Quick and Related Insights

Custom Q&A questions

 

   (3 ساعت)Publishing and Sharing

Introduction

Sharing Options Overview

Publish from Power BI Desktop

Publish to Web

Share Dashboard with Power BI Service

(My Workspace vs Groups (Power BI Pro

(Content Packs (Power BI Pro

Print or Save as PDF

(Row Level Security (Power BI Pro

Export Data from a Visualization

Publishing for Mobile Apps

Export to PowerPoint

Sharing Options Summary

 

(1ساعت)Refreshing Datasets

Understanding Data Refresh

(Personal Gateway (Power BI Pro and 64-bit Windows

Replacing a Dataset

Troubleshooting Refreshing

 

 

(1 ساعت) Power BI and Excel Together

Options for Publishing from Excel

Pin Excel Elements to Power BI

Connect to Data using Power BI Publisher/Analyze in Excel

Excel 2016 Publish: Upload and Export to Power BI

Sharing Published Excel Dashboards

 

 

(3 ساعت)  Power BI and Reporting Service Together

Options for Publishing from Reporting  Service