تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

Power BI

 

 

 

سرفصل و محتوای دوره جامع نرم افزار Power BI 

 

Power BI چیست؟

  Power BI یک مجموعه نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل کسب و کار است. این بسته نرم افزاری مملو از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نقطه نظر تحلیل گران می باشد . با نظارت بر کسب و کار خود به کمک داشبورد های مدیریتی غنی بر روی هر نوع دستگاه (موبایل کامپیوتر لپ‌تاپ تبلت ) به سرعت پاسخهایتان را دریافت می کنید. و به راحتی با دیگر ابزارهای شرکت مایکروسافت هم خوانی داشته و می توانید به سادگی در داخل خود نرم افزار Power BI کد بنویسید.

 

هدف دوره: طراحی و ساخت گزارشات Self Service BI از طریق نرم افزار Power BI و همچنین پابلیش گزارشات و نمایش در SQL Server Reporting Servcie

 

پیش نیاز دوره ی Power BI : آشنایی با مفاهیم پایه ای BI و سیستم های تصمیم گیری DSS  .

 

Power BI Syllabus

 • Getting and Transforming Data with Power BI Desktop
  • M Query Language
   • Introduction to M
   • Where to Edit and Write M
   • Using a Function to add a Custom Column
   • Reading M
   • Writing M
   • Type System
   • Lists and Records
   • Splitting Text
   • Tips for Writing M
   • Error Trapping
  • Transform
   • Fixing Dates with the Locale Setting
   • Columns - Move, Remove, Rename & Duplicate
   • Splitting Columns and Extracting Text
   • Merging Columns
   • Filtering Rows
   • Sorting
   • Filtering Rows
   • Remove Duplicates & Errors
   • Sorting
   • Replace & Fill
   • Transforming Text & Numbers
   • Transforming Dates
   • Adding Custom & Index Columns
   • Adding Custom Calculated Columns
   • Adding Custom Date & Time Columns
   • Grouping
   • Unpivot
   • Transpose
   • Duplicating & Referencing Another Query
   • Add Column From Examples
  • Parameter Table & Custom Functions
   • Parameter Tables for Filtering
   • Scrape Data from Multiple Web Pages
   • Dynamic Folder Paths
   • Dynamic File Paths
   • Formula Firewall Errors
   • Manage Parameters

·         GETTING STARTED WITH DAX FOR POWERPIVOT

  • What Is DAX?
  • Where to Write DAX
  • Introduction to creating Calculated Columns
  • Introduction to Measures (Calculated fields)
  • How to write DAX
  • Operators and Operator Precedence
  • Data Types

·         DAX AGGREGATE FUNCTIONS IN POWERPIVOT

 • Sum, Average, Min, Count, Counta and Max functions
 • Sumx, Averagex, Minx, Countx, Countax and Maxx functions
 • Statistical functions and Sum(), Sumx() functions
 • DAX FUNDAMENTAL FUNCTIONS FOR POWERPIVOT
 • Filter, Logical and Miscellaneous functions
 • All Function
 • AllExcept function
 • Calculate function
 • Calculatetable function
 • Related function
 • Relatedtable function
 • Filter function
 • IfError function
 • Distinct function
 • Earlier function

·        DAX DATE AND TIME FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Date function
 • Hour function
 • Month function
 • Year function
 • Day function
 • Weekday function
 • Weeknum function

·        DAX TEXT FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Concatenate function
 • Left function
 • Right function
 • Trim function
 • Substitute function

·        DAX MATH ADN TRIG FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Int function
 • MOD function
 • Round function
 • Roundup function
 • Rounddown function
 • Power BI Desktop Visualizations
 • Creating Visualizations
 • Color Formatting
 • Setting Sort Order
 • Scatter & Bubble Charts & Play Axis
 • Tooltips
 • Cross Filtering and Highlighting
 • Visual, Page and Report Level Filters
 • Drill Down/Up
 • Hierarchies
 • Reference/Constant Lines
 • Tables, Matrices & Conditional Formatting
 • KPI's, Cards & Gauges
 • Map Visualizations
 • Custom Visuals
  • Heat Map Chart
  • Gantt Chart
  • Bullet Chart
  • Hierarchy Slicer
 • Managing and Arranging
 • Matrix
 • Table
 • Charts
  • Area Chart
  • Combo Chart
  • Bar and Column Chart
  • Multi row
  • Doughnut Chart
  • Funnel Chart
  • Gauge Chart
  • Line Chart
  • Tree Map
  • Waterfall chart

·        Analytics pane

 • Min Line
 • Max Line
 • Average Line
 • Median Line
 • Percentile Line
 • X-Axis Constant Line
 • Y-Axis Constant Line
 • Trend Line
 • Forecasting

·        Power Bi report Server

o   Power BI Report Server Installation and Configuration

 • Cerate SQL Server Analysis Services (SSAS)tabular model or multidimensional cube
  • Publish Reports to power BI report Server

·        Power BI Mobile Report