تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

کتاب

 

 

کتاب کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری 

برای تهیه کتاب "کلیک ویو با رویکرد هوش تجاری" می توانید کتاب فوق را ، از موسسه فراتر از دانش (FAD.IR)  یا از کتابف��وشی محسن یا الیاس در خ انقلاب اقدام به تهیه نمایید.

همچنین می توانید از سایت رایابوک به صورت اینترنتی نیز تهیه نمایید.

https://rayabook.net/bookid/24385