تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

نمایش درختی در لیست باکس داخل کلیک ویو

درصورتی که بخواهید در داخل لیست باکس داده ها را به صورت درختی نمایش دهید ، اما داده هایتان سلسله مراتبی نیست می توانید از شیوه زیر برای نمایش داده ها به صورت درختی  داخل لیست باکس استفاده کنید

Tree.rar (159/64 kb)

Loading