تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

پیاده سازی تایم شیت در کلیک ویو

پیاده سازی یک Timesheet یا Calendar با امکان  اینکه کاربر ماه را به جلو یا عقب ببرد و همچنین نمایش  عنوانی در تقویم  ، این عنوان یا توضیح می تواند وظایف پرسنل یا کارهایی که باید در آن تاریخ نمایش داده شود باشد.

شایان ذکر است با یک تغییر کوچک می توان به صورت تقویم شمسی هم استفاده کرد.

TimeSheet.rar (177/84 kb)

Loading