تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

نمودار BI-Polar در کلیک سنس

در صورتی که بخواهید دو قلم آماری را با هم مقایسه کنید می توانید از نمودار Bar Polar نیز استفاده کنید .

https://github.com/ardwork/BiPolarChart-RGraph

Loading