تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

نمودار رادار چارت (Radar Chart)

نمودار رادار یک روش گرافیکی برای نمایش داده های چند متغیره در قالب یک نمودار دو بعدی از سه یا چند متغیر کمی است که در محورها از یک نقطه شروع می شود.

نمودار رادار همچنین به عنوان نمودار وب (web chart)، نمودار عنکبوتی(spider chart)، نمودار ستاره ای (star chart)، چند ضلعی نامنظم (irregular polygon)، نمودار قطبی یا نمودار Kiviat شناخته می شود.

نمودار رادار یک روش مفید برای نمایش مشاهدات چند متغیره با تعداد دلخواه متغیرها است . هر ستاره یک مشاهدات واحد را نشان می دهد.

یک کاربرد از نمودارهای رادار، کنترل بهبود کیفیت برای نمایش معیارهای عملکرد هر برنامه در حال انجام است.

همچنین در ورزش استفاده می شود تا نقاط قوت و ضعف بازیکنان را ضبط کند، جایی که آنها معمولا به عنوان نمودار عنکبوت نامیده می شوند.

تجزیه و تحلیل مهارت کارکنان  (Skill Analysis of Employees)

  • نمودار رادار می تواند در طول روند ارزیابی و بررسی مفید باشد.

نمودار رادار چارت (Radar Chart)

مقایسه محصول:

  • با استفاده از یک نمودار رادار، بین دو یا چند محصول در میان طیف مشخصی مقایسه کنید.

نمودار رادار چارت (Radar Chart)

Loading