تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

امکانات جدید پاوربی آی-دسامبر 2018

امکانات جدید پاور بی آی – دسامبر 2018

  • خاصیت راهنمایی برای هماهنگی اشیا بر روی صفحه
  • استفاده از امکانات ARC GIS
  • ایجاد Tab Order بین اشیا
  • ایجاد Tooltip برای دکمه ها
  • خاصیت Q & A
  • شکل نمایشی جدید برای DAX
  • Flow Graph Extension
  • ویرایش Icon های مربوط به Visual Interaction

پاوربی آی - دسامبر 2018

     
Loading